Disclaimer

Disclaimer email:

Any e-mail and attachments are confidential and may be privileged. Only the recipient may read, copy, print and use it and this only for the purpose for which it has been sent. If you are not the intended recipient you are by this told that you may not read, copy, print, keep, or use the e-mail and any attachment. If you have received it in error, please contact the sender immediately by return e-mail. Please then delete the e-mail and any attachment and do not reveal its contents to any person. We believe, but do not warrant, that this e-mail and any attachment, are virus free. Please note that you should take full responsibility for virus checking and that neither Mediwet nor the sender accepts any responsibility for viruses.
 

Disclaimer website:
-Beding van afwijzing aansprakelijkheid
 

Alle documenten die op de site van Mediwet vzw voorkomen of waarnaar via deze site wordt verwezen zijn louter informatief en mogen door derden niet beschouwd worden als rechtsgeldige documenten.  Mediwet vzw is bijgevolg niet aansprakelijk voor de inhoud ervan. 

De gecoördineerde wettelijke en reglementaire teksten zijn eveneens uitsluitend ten informatieve titel opgenomen en Mediwet vzw draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud noch weergave ervan op deze website.  Aan deze door de Mediwet vzw opgenomen of naar verwezen teksten kunnen geen andere rechten of plichten worden ontleend dan die welke voortvloeien uit de goedgekeurde en gepubliceerde juridische teksten uitgaande van de daartoe bevoegde instantie.  Alleen deze laatstgenoemde zijn rechtsgeldig.  

Mediwet vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op deze website.  Hoewel het de bedoeling is om bijgewerkte, correcte en nauwkeurige informatie te verspreiden, kan Mediwet vzw geen perfect resultaat verzekeren.  Eventuele onjuistheden die Mediwet vzw worden gesignaleerd, zullen zo spoedig mogelijk door de diensten van Mediwet vzw worden nagekeken en verbeterd zonder dat dit evenwel kan leiden tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Mediwet vzw voor deze onjuistheden of onvolledigheden in de publicaties op deze website. 

Sommige documenten op deze website bevatten verwijzingen naar of suggesties voor informatie van andere organisaties al dan niet gelinkt met hun respectievelijke websites.  Mediwet vzw kan geen enkele waarborg verlenen omtrent de relevantie of correctheid van deze informatie verschaft door andere organisaties, noch aansprakelijk zijn voor de inhoud ervan of de verwijzing ernaar. 

De op deze site vermelde verenigingen, organisaties en Internet-adressen worden op een objectieve manier gekozen met de bedoeling deze site-bezoekers de meest relevante en volledige informatie te geven. Mediwet vzw kan evenwel geen enkele garantie verlenen noch verantwoordelijkheid dragen dat de verstrekte informatie volledig, nauwkeurig, correct of bijgewerkt is. 

De vermelding van bepaalde bedrijven, organisaties of producten betekent hoegenaamd niet dat deze worden aanbevolen boven andere gelijkaardige bedrijven, organisaties of producten die niet op deze site worden genoemd, noch dat deze door Mediwet vzw de  voorkeur zouden wegdragen.

-Privacy-disclaimer

Alle persoonlijke gegevens en informatie die verstrekt worden aan Mediwet vzw zullen op een strikt vertrouwelijke manier behandeld worden. Mediwet vzw kan evenwel niet verantwoordelijk gesteld worden voor verspreiding van door derden verkregen gegevens en dit buiten het weten om van Mediwet vzw.

De Wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer bepaalt dat u inzage hebt in uw persoonlijke gegevens die in ons bestand zouden aanwezig zijn.  U heeft hierbij het recht op inzage, verbetering of schrapping van de gegevens.

-Copyright notice

Teksten, brochures, artikels, publicaties, tekeningen, illustraties  en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopijen, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een deel van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijk toestemming verleend werd door Mediwet vzw.

-Betwistingen algemeen 

Bij betwistingen en geschillen van enigerlei aard is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

Zoeken op Mediwet